onsdag 1 februari 2012

En stor framgång för Nicaraguas kvinnor


Den 26 januari antog Nicaraguas nationalförsamling den "Heltäckande Lagen om Våld mot Kvinnor" som hårt bestraffar alla former av våld mot kvinnor. Samtidigt fastställs mekanismer för skyddet av offren och förebyggandet av våldet. Många hoppas att det historiska beslutet ska förändra landet för alltid.
Diverse kvinnoorganisationer hade samlats utanför parlamentet i Managua och jublade när resultatet av omröstningen meddelades. Parlamentets förhandling gällde diskussionen av lagen artikel för artikel, eftersom den redan hade antagits principiellt den 30 november i fjor. Dessutom ändrades vissa artiklar i landets brottsbalk så att dessa skulle passa i den nya lagens anda.
I lagen fastställs att våldet är både ett problem för folkhälsan och för medborgarnas säkerhet, samt att det är hela den nicaraguanska statens plikt att agera för att skydda kvinnornas mänskliga rättigheter.

Hårda straff

Bland nyheterna ingår brottsrubriceringen "femicidio" (ung. kvinnomord), som definieras som ett grovt våldsamt mord på en kvinna begånget av en man i hennes närhet, där offrets egenskap som kvinna utgör en av orsakerna. En annan nyhet är att misogyni, (kvinnofientlighet), också betraktas som brott.
Lagen bestraffar även sexuellt och psykologiskt våld, samt våld mot egendom och ekonomi ("violencia patrimonial"), våld i myndigheternas maktutövning och våld mot kvinnor i arbetslivet institutionellt våld, dvs våld mot kvinnor orsakad av institutioner som myndigheter och alla möjliga organisationer, från politiska partier till fackföreningar. Det blir också förbjudet för medierna att använda sig av kvinnan som sexuellt handelsobjekt samt att främja våld mot kvinnorna, och få bort ecxempelivs rapportering där medierna gräver ner sig i snaskiga detaljer runt morden utan hänsyn till offer eller efterlevande.
Straffet för femicidio kan bli upp till 30 års fängelse, medan grov våldtäkt ger mellan 5 och 7 år. Samma gäller koppleri och sexuell exploatering av minderåriga.

Ökande våld ska stävjas

Lagen har uppstått ur behovet att bemöta det utbredda våldet mot kvinnor och det ökade antalet anmälningar av dessa brott. Straffrihet och undermålig rättslig behandling av våld mot kvinnor är vanligt och de rådande värderingarna i samhället normaliserar och urskuldar våldet.
Enligt kvinnoorganisationerna har de senaste 10 åren uppemot 800 kvinnor blivit mördade, oftast av sina makar, sambor, släktingar eller andra män, i situationer där just deras egenskap av att vara kvinnor var en grundläggande orsak. Utöver morden orsakar våldet mot kvinnor ofta bestående fysiska och psykologiska men, samtidigt som barnen ofta hamnar i svåra livssituationer.

Särskilda domstolar inrättas

Lagen betraktar kvinnan som ett skyddat subjekt, med egna rättigheter i enligt med de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och om kvinnors rättigheter, inte minst rätten till ett liv fritt från våld. Den nya lagstiftningen tar upp frågan om våldet mot kvinnorna på ett mera generellt sätt, vilket gör det möjligt att inkludera nya brott och rättsvidriga handlingar.
Särskilda domstolar med specialutbildad personal i våld mot kvinnor ska också skapas. Den första inrättas vid Managuas tingsrätt samtidigt som landets övriga tingsrätter beordras att utse en kvinnlig domare för att döma i dessa fall. Proceduren vid prövningen av dessa brott fastställs i lagen, som underkänner medling mellan gärningsmannen och offret av familjemedlemmar eller andra närstående. Specifika program för behandling och rehabilitering av gärningsmännen ska också utarbetas.
Också de särskilda polisstationerna för behandlingen av brott mot kvinnor och barn stärks. Dessutom fastställer lagen en politik för förebyggandet, behandlingen och skyddet av offren för våldet.

"Ett rättvisare och jämlikare samhälle"

-Denna lag är inte mot männen, men den är till för att skydda kvinnorna och betyder ett stort framsteg i strävan efter ett rättvisare och jämlikare samhälle, med verkligt mänskliga relationer där allas rätt att leva ett liv fritt från våld respekteras trots olikheterna, säger kategoriskt ordföranden för Nicaraguas Högsta Domstol, Alba Luz Ramos.
Redan dagen efter det att nationalförsamlingen antog den nya lagen var hon och de övriga medlemmarna i det utskott som ansvarar för lagens verksställande i full färd med att planera de kommande stegen.
Lagen träder i kraft först om fyra månader, men fram till dess måste myndigheterna ordna en omfattande kampanj för att sprida information om den nya lagstiftningen, utarbeta regelverket, dra igång med den särskilda domstolen, utbilda de nya domarna och inte minst att utarbeta en nationell strategi mot våld mot kvinnor.
Text: Jorge Capelán, Radio La Primerísima, Managua
Foto: Cesar Perez, CCC
Ursprungligen publicerad i Latinamerika.nu
http://latinamerika.nu/en-stor-framgang-for-nicaraguas-kvinnor 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar